SKS Kalite Yönetim Birimi

Özel Çamlık Hastanesi Kalite Yönetim Birimi

Başhekim: Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mahir Erkul

Başhemşire: Nurdan Deveci

Hastane Müdürü: Altan Ünal

Bilgi İşlem Sorumlusu: Barış Ortak

Kalite Temsilcisi: Meryem GÖK

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ OLARAK

HKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

  • Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek,
  • Öz değerlendirmeleri yönetmek,
  • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek,
  • HKS çerçevesinde hazırlanan;
  • Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek,
  • Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek
  • Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek
  • HKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak görevlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda Hizmet kalite Standartlarında yer alan tüm bölümlerin bölüm kalite sorumluları belirlenmiş ve faaliyetler bu yönde sürdürülmektedir.

BÖLÜM HEDEFLERİNE İLİŞKİN KALİTE SORUMLULARI

HİZMET KALİTE STANDARTLARI NEDİR?

Hastanemiz Sağlık Bakanlığı Performans Daire Başkanlığınca hazırlanmış olan hizmet Kalite standartlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmekte ve bakanlıkça bu standartlar üzerinden periyodik olarak denetlenmektedir.

KALİTE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TANIMLAR

Bölüm Hedefleri:

HKS’deki Bölümlerin işleyişlerini iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik olarak belirledikleri ve takip ettikleri hedefler, bölüm hedefleri tanıtım kartlarında aylık olarak izlenmektedir.

Prosedür:

Bir faaliyetin amacını ve kapsamını tanımlar. Prosedürde ne gerçekleştirilecek? Neden gerçekleştirilecek? Nerede kontrol edilecek? Kim faaliyet/kontrolden sorumludur? Nasıl gerçekleşecek /kontrol edilecek? Ne zaman gerçekleşecek /kontrol edilecek sorularının cevabı yer alır. Birimler iş akış şemalarını ve işleyiş adımlarını prosedürlerinde belirtirler. Prosedürler kontrollü doküman olup kalite birimi tarafından otomasyonda yayınlanır ya da isteğe göre birimlere kontrollü kopya kaşesi ile imza karşılığı verilir. Bu doküman fotokopi ile çoğaltılamaz çıktısı alınamaz. Örn: Servis İşleyiş Prosedürü

Kalite Planları:

Kaynakları ve faaliyet sıralarını ortaya koyan dokümandır. Kontrollü doküman olup kalite birimi tarafından otomasyonda yayınlanır ya da isteğe göre birimlere kontrollü kopya kaşesi ile imza karşılığı verilir Bu doküman fotokopi ile çoğaltılamaz çıktısı alınamaz. Örn: Çalışan Güvenliği Planı

Talimat:

Yapılan işle ilgili uygulamaların tarif edildiği dokümandır. Kontrollü doküman olup kalite birimi tarafından otomasyonda yayınlanır ya da isteğe göre birimlere kontrollü kopya kaşesi ile imza karşılığı verilir Bu doküman fotokopi ile çoğaltılamaz çıktısı alınamaz. Örn: Hasta Bakımında Temel Hijyen talimatı

Organizasyon El Kitabı (OEK):

Hastanemizde çalışan personelin görev ve sorumlulukları, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan organizasyon el kitabında bulunmaktadır. Kontrollü doküman olup kalite birimi tarafından otomasyonda yayınlanır ya da isteğe göre birimlere kontrollü kopya kaşesi ile imza karşılığı verilir Bu doküman fotokopi ile çoğaltılamaz çıktısı alınamaz. Örn: Hemşire Görev Tanımı

Form Nedir:

Kuruluşun faaliyetlerini yerine getirebilmek için kullandıkları kayıt araçlarıdır. Formlar birimlerin ihtiyaçlarına göre oluşturulur veya revize edilir. Kodsuz form kullanılamaz. Fotokopi ile çoğaltılabilir. Örn:Eğitim Katılım Formu

Uygunsuzluk:

Hizmet kalite Standartlarının öngördüğü bir şartın yerine getirilmemiş olmasıdır.

Düzeltici Faaliyet:

Saptanan bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyettir. Kurumumuzda ya da hizmet aldığımız tedarikçide öz değerlendirme, bakanlık değerlendirmesi hasta ve çalışan görüş ve önerileri, hasta ve çalışan anketleri, kalite ve hedeflerdeki sapmalar, kalite uygulamaları, istatistiksel teknik uygulamalar, yönetimin gözden geçirme toplantıları, haftalık olağan toplantılar gibi faaliyetler sonucu oluşan uygunsuzluklar, önleyici faaliyetler ve iyileştirme fırsatları tespit edilir. DÖF tespit edildiğinde DÖF formu doldurularak kalite Birimine başvurulur. DÖF’le ilgili işlemler Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre yapılır.

Önleyici faaliyetler sistematik olarak iyileştirme çalışmalarında uygulanır. Bir diğer önleyici faaliyet ise henüz bir problem çıkmamış bir ürün, hizmet veya serviste benzer bir ürün, hizmet veya servis için yapılmış düzeltici faaliyetlerin yaygınlaştırılmasıdır. ÖF tespit edildiğinde, DÖF formu doldurularak kalite Birimine başvurulur. DÖF’le ilgili işlemler Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre yapılır.

DÜZELTİCİ FAALİYETLE ÖNLEYİCİ FAALİYET ARASINDAKİ FARK;

Düzeltici Faaliyet oluşan problemin kaynaklarının giderilmesi, önleyici faaliyet ise henüz oluşmamış ancak oluşabilecek problemlerin önceden öngörülerek giderilmesidir

KALİTE POLİTİKAMIZ

Tıp ve işletme etiğine duyarlı, yasal sınırlar içinde günün bilimsel gelişmelerine uygun yöntem ve teknolojileri göz önüne alarak etkililiği ve verimliliği temel ilkeler sayan sürekli eğitim ve gelişim çabasıyla sürekli iyileştirerek toplumsal ffaydayı gözeten bir yaklaşımla sağlı hizmeti sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Tüm hasta ve yakınlarının hastane çalışanlarının ve tedarikçilerinin güvendiği, beklentilerinin karşılandığı hatta aşıldığı bir kurum olmak ve aynı ölçekli hastaneler arasında avrupa birliği standartlarında hizmet vermektir.

MİSYONUMUZ

Etik değerlere bağlı hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlı çalışmalarınıda kapsayan kaliteli ve ekonomik hizmetlerimizi din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolarımız ile sunmaktadır.

SLOGANIMIZ

Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.